Nástroj na hodnotenie osteoartrózy psov – Canine OsteoArthritis Staging Tool (COAST)

Sumár

Osteoartróza (OA) je chronické ochorenie kĺbov charakterizované stratou kĺbových chrupiek, zhrubnutím kĺbového puzdra a novou tvorbou kostí okolo kĺbu (osteofytóza), ktoré nakoniec vedú k bolesti a dysfunkcii končatín. Je najbežnejšou formou kĺbového ochorenia psov, postihuje približne štvrtinu populácie psov, prevažne seniorov a veľké a obrie plemená. Väčšina prípadov OA psov sa vyskytuje sekundárne následkom vývojových ortopedických ochorení, ako napríklad ochorenie predného skríženého väzu, dysplázia lakťového alebo bedrového kĺbu, luxácia pately. U malej skupiny psov sa OA vyskytuje bez zjavných primárnych príčin a môže súvisieť s genetikou a s vekom. Medzi ďalšie faktory prispievajúce k OA patrí telesná hmotnosť a obezita, pohlavie, pohyb a strava. Aj keď na tento progresívny bolestivý stav neexistuje žiadny liek, udržať psa aktívnym a zlepšiť jeho kvalitu života môže pomôcť včasná identifikácia problému a skoré zahájenie vhodného manažmentu.

COAST je inovatívny nástroj na hodnotenie stupňa rozvoja osteoartrózy psov navrhnutý konzorciom medzinárodných expertov vo veterinárnej chirurgii a v manažmente bolesti. Pomocou COAST sme schopní zahájiť manažment OA ešte pred jej vznikom a následne nám pomáha monitorovať jej rozvoj. Jedná sa o proaktívny prístup umožňujúci veterinárnym lekárom identifikovať skoré a predklinické štádiá ochorenia, uľahčujúci včasnú intervenciu a zabezpečujúci komfortnejšiu budúcnosť pacientovi.ä

Kľúčové slová: degeneratívne ochorenie kĺbov, vývojové ochorenie kĺbov, štádiá osteoartrózy, pes

Úvod

Osteoartróza je definovaná ako progresívne degeneratívne ochorenie kĺbov. Postihuje najčastejšie kĺby končatín a kaudálnej časti chrbtice. Primárna OA je u psov zriedkavá, častejšie vzniká sekundárne následkom iných ochorení kĺbov. Predisponované sú psy pretučnelé, nadmerne aktívne, neadekvátne kŕmené, psy staršieho veku a psy veľkých a obrovských plemien. Osteoartróza spôsobuje bolesť, stuhlosť kĺbov, zápal a narušenú mobilitu, ktoré prispievajú k funkčným a štrukturálnym zmenám charakterizujúcim toto ochorenie a spôsobujú jeho progresiu (Lascelles a kol., 2009).

Bolesť vedie k lokálnemu aj vzdialenému zhoršeniu stavu pohybového aparátu v dôsledku zníženej a narušenej mobility. Patologické procesy OA, ako je zhrubnutie kĺbových puzdier a periosteálne reakcie, prispievajú k zmenenému rozsahu pohybu kĺbov, ktorý je súčasťou prebiehajúcich muskuloskeletálnych zmien. Navyše nociceptívny stimul v centrálnom nervovom systéme má za následok zhoršenie funkcie somatosenzorického systému a vedie k centrálnej senzitizácii organizmu ako celku, čo prispieva k zvýšenému celkovému vnímaniu bolesti (Knazovicky a kol., 2016; Cachon a kol., 2018).

Manažment osteoartrózy

Prevencia rozvoja osteoartrózy prostredníctvom potravy, cvičenia a používania doplnkov na ochranu kĺbov je tradičným prístupom súčasnej veterinárnej medicíny. Keď sa vyvinie osteoartróza, liečba sa zameriava na potlačenie bolesti, zníženie zápalu a spomalenie vývoja ochorenia. Liečba osteoartrózy však musí byť multimodálna, čo znamená, že na dosiahnutie najlepších výsledkov sa používa niekoľko rôznych terapií súčasne.

Skorá intervencia má najväčší potenciál na zabezpečenie najúčinnejšieho manažmentu OA, pretože poskytuje príležitosť iniciovať vhodný plán dlhodobej starostlivosti a narušiť progresívny začarovaný kruh mnohorozmerného zhoršovania. Žiaľ, viac ako 50% prípadov psov s OA je diagnostikovaných až vo veku 8 až 13 rokov. Zvyšujúci sa vek úzko súvisí so zvyšovaním telesnej hmotnosti a s obezitou a spolu prispievajú k progresii a vážnosti OA. Tento fakt je znepokojujúci, pretože je dobre známa súvislosť medzi OA a vývojovými ortopedickými ochoreniami mladých psov (Mele, 2007; Marshall a kol., 2010; Innes, 2012).

Bolesť kĺbov v skorých štádiách je ťažko rozpoznateľná, môže spôsobovať drobné zmeny správania, ktoré majitelia nie sú schopní rozpoznať a nie sú identifikované ako prejavy bolesti. To vedie k tomu, že sú veterinárni lekári konfrontovaní s takýmito psami až vo vážnejších stavoch, prípadne v neskoršom veku, kedy sú prejavy zmien správania pre majiteľov príťažou. Rutinné klinické vyšetrenie veterinárnym lekárom je preto možnosťou pre detekciu ortopedických zmien, ktorým majitelia nepripisujú význam alebo ich jednoducho nespozorovali (Cachon a kol., 2018).

Vo veterinárnej medicíne chýbajú komplexné praktické návody, ktoré by zahŕňali pohľady majiteľa aj veterinárneho lekára pri diagnostike a určovaní štádií OA psov a to prispieva k nedostatočne včasnej diagnostike. Preto bolo nevyhnutné vytvoriť logický a komplexný nástroj na stanovenie štádií OA psov.
Osteoartróza je pritom najbežnejšou príčinou chronickej bolesti psov. Avšak chýbanie štandardizovaného prístupu na stanovenie štádia OA prispieva k oneskorenej diagnostike a k nekonzistentným prístupom k hodnoteniu a k monitorovaniu pacientov zo strany veterinárnych lekárov. Tieto oneskorenia a nekonzistentné prístupy k hodnoteniu pacientov vedú k suboptimálnemu manažmentu OA (AAHA, 2019).
Nástroj na stanovenie štádia osteoartrózy psov (COAST) priamo rieši túto medzeru v našom prístupe k hodnoteniu a k manažmentu OA psov. Dôležité je, že sa nezameriava iba na psy so zjavnými, pokročilejšími klinickými príznakmi OA. OA je primárne spôsobená vývojovým ortopedickým ochorením, a preto sa klinické príznaky OA iniciujú už u mladých psov. Aj keď na OA neexistuje žiadny liek, včasná diagnostika poskytuje príležitosti na zahájenie plánu starostlivosti o pacienta na kontrolu bolesti, podporu primeranej úrovne aktivity a udržanie zdravia pohybového aparátu.

Bolesť a znížená aktivita majú negatívny vplyv na kvalitu života psov a túžba zlepšiť túto situáciu pre psy s OA podnietila svetovo uznávaných špecialistov k návrhu nástroja, ktorým je Nástroj na stanovenie štádia osteoartrózy psov (Canine OsteoArthritis Staging Tool - COAST). Systém COAST je kritickým prvým krokom k zlepšeniu budúceho života psov. Tento nástroj má pomáhať veterinárnym lekárom s proaktívnou, špecifickou diagnostikou a so sledovaním rozvoja OA psov. Prijatie takéhoto prístupu k manažmentu osteoartrózy prináša nemalé benefity (McMillan, 2000; Cachon a kol., 2018; AAHA, 2019):

  • pravidelné hodnotenie predklinických štádií OA psov (a tiež psov klinicky postihnutých OA) uľahčuje včasné odhalenie zmien a včasnú implementáciu alebo úpravu plánu starostlivosti;
  • lepšie pochopenie dopadu, ktorý má OA na psa ako celok, využitím viacerých prístupov k hodnoteniu štádií OA;
  • dôsledný prístup k hodnoteniu a používaniu spoločnej terminológie;
  • multidisciplinárny tímový prístup k riešeniu problému, ktorý umožňuje lepšiu komunikáciu a porozumenie.

COAST

Väčšina vyšetrení psov s OA sa vykonáva v rámci praxí prvého kontaktu, takže kľúčovým cieľom autorov COAST je zabezpečiť, že toto hodnotenie bude použiteľné v primárnej praxi. Postupy hodnotenia OA boli preto začlenené tak, aby boli relatívne lacné a aby mohli byť implementované praktickými lekármi na väčšine kliník. Autori zahrnuli pozorovanie majiteľa aj veterinárneho lekára a vyvážili tak niektoré dobre zdokumentované slabosti doterajších hodnotení (Sharkey, 2013). Rozhodnutie začleniť tieto kontrastné hodnotenia bolo prijaté na podporu „tímového prístupu“ k starostlivosti a k pomoci pri hodnotení viacerých aspektov choroby. Subjektivita hodnotení majiteľov je eliminovaná použitím zrozumiteľných nástrojov klinickej metrológie (napr. LOAD – Liverpool Osteoarthritis in Dogs). Objektívne hodnotenia, ako napríklad analýza chôdze pomocou force-plate( analýza chôdze na základe pritlakových síl prstových vankúšikov psa ) neboli zahrnuté do COAST, pretože vo väčšine primárnych praxí nie sú bežne dostupné.

COAST sa skladá z dvoch kľúčových krokov (stupeň postihnutia - grading a štádium rozvoja - staging), ktoré sú opakované v intervaloch prispôsobených požiadavkám individuálneho psa (Obr. 1). Dvojstupňový prístup k hodnoteniu zaisťuje, že dopad OA na kĺby a na psa sa hodnotí ako celok. Výsledné stupne postihnutia kĺbu a psa sú konsolidované, aby poskytli informáciu o celkovej miere vážnosti ochorenia, čo koreluje so štádiom OA. Definovanie štádia OA je užitočné pri manažmente terapie a monitoringu progresie ochorenia.